Buty dla dzieci – obuwie dziecięce

Kontakt z nami: sklep@e-butydladzieci.pl, 792 011 023, 730-740-188

Darmowa wysyłka: Przy zamówieniu powyżej 300 zł

TYLKO POLSKIE SPRAWDZONE MARKI

Buty dla dzieci - najlepsze polskie obuwie

Polityka Prywatności
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI i wykorzystywania plików cookies w domenie strony internetowej

www.e-butydladzieci.pl, www.krasnalorto.pl

Witamy na naszej stronie internetowej i dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Mając na uwadze dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych, w tym w procesie związanym z dokonywaniem zakupów przez Internet przygotowaliśmy niniejszy dokument przedstawiający sposób przetwarzania przez nas powierzonych/pozyskanych danych osobowych. Ponadto gwarantujemy Państwu pełne bezpieczeństwo, minimalizowanie wszelkiego ryzyka związanego z procesem przetwarzania danych osobowych oraz pełną informację odnośnie celu i zakresu w jakim Państwa dane zostaną przez nas wykorzystane. Informujemy jednocześnie, że z dniem 25 maja 2018 roku weszły nowe przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), co spowodowało poszerzenie obowiązku informacyjnego względem konsumentów/Usługobiorców (osób fizycznych) w zakresie podstawy prawnej wynikającej z przetwarzania ich  danych osobowych jak i praw podmiotu w zakresie jego danych osobowych.

Podstawą dla opracowania niniejszego dokumentu są:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacjne.

 

DANE ADMINISTRATORA DANCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonej strony internetowej jest Małgorzata Serocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Dane do kontaktu:
Centrum Obuwia Dziecięcego Krasnal Małgorzata Serocka, NIP: 956 184 18 42, Regon: 871709630
- adres: ul. Szosa Lubicka 168 E, 87-100 Toruń
- telefon: 508 11, 902, 792 011 023, 889 369 515
- e-mail:sklep@e-butydladzieci.pl

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Inspektor”) adres : Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Małgorzata Jakubczyk, adres: Szosa Lubicka 168 E 87-100 Toruń, e-mail: iodo@e-butydladzieci.pl, telefon: 792389978,
Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem prowadzonej przez nas strony internetowej jest umożliwienie Państwu składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Dlatego dla celów zawarcia umowy a następnie realizacji zamówienia gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pola wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych. Procedurę i zarazem tryb zawierania umów na odległość za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiera zamieszczony na naszej stronie Regulamin e-usług. Nieudostępnienie w/w a wymaganych danych uniemożliwi przyjęcie zamówienia do realizacji, a następnie wykonania umowy bądź usługi na Pani/Pana rzecz. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi, uprawnień związanych z prawem do odstąpienia od umowy podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmom kurierskim (w zależności od wybranego przez Państwa sposobu dostawy), które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek. Szczegóły dotyczące firm kurierskich, w tym usług pocztowych związanych z dostawą towaru zawiera regulamin e-usług, a także zakładki tematyczne zamieszczone na stronie dotyczące dostawy.

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ponadto przekazane następującym odbiorcom:
- zakładom ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych,
- podmiotom świadczącym usługi podatkowe, audytowe, rachunkowe, prawne,
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze)- w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia usługi polecenia zapłaty,
- podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów i w celu dokonania zwrotów,

  

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGU I PROMOCJI

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście Państwo zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja biuletynu informacyjnego newsletter) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

Mając na uwadze regulację RODO jako akt prawny kompleksowo regulujący kwestię ochrony danych osobowych, w tym ujednolicający standardy w całej UE, wskazujemy, że zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:

- dobrowolna – każdy z Państwa ma możliwość realnego wybory jej wyrażenia, swobodna  nie wymuszona; brak wyrażenia zgody nie powoduje dla Państwa żadnych negatywnych skutków czy konsekwencji,
- konkretna – zgoda musi precyzyjnie określać cel przetwarzania danych oraz wskazywać ich zakres (na stronie internetowej podajemy informację jakie dane i przez kogo przetwarzamy dla celów wynikających z udzielonej zgody),
- świadoma – przed wyrażeniem zgody w odpowiednim linku podane są informacje na temat przetwarzanych danych osobowych, w tym informacja na temat przysługującym klientom/ usługobiorcom praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
- jednoznaczna – ważna zgoda wymaga jednoznacznego okazania w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego co oznacza, aby klient /usługobiorca podjął celowe działania w celu wyrażenia zgody na określone przetwarzanie ( na stronach internetowych w tym zakresie klient/usługobiorca korzysta z możliwości odznaczenia właściwego pola checkbox).

PRAWA KLIENTOW/USŁUGOBIRCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o :
- dostęp do swoich danych osobowych oraz informacji o swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych na podstawie art. 15 RODO,
- sprostowania lub uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,
- usunięcie danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
- wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,
- w przypadkach, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie przez telefon, w drodze korespondencyjnej, za pomocą poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody,
- prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, a tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w każdym czasie, występując we właściwym żądaniem:
- korespondencyjnie na adres: ul. Szosa Lubicka 168 E, 87-100 Toruń
- telefonicznie: 508 11, 902, 792 011 023, 889 369 515
- e-mail:sklep@e-butydladzieci.pl

W przypadku otrzymania żądania mamy obowiązek udzielenia Pani/Panu bez zbędnej zwłoki.
Udzielenie informacji, w związku z przesłanym żądaniem, następuje:
- listem poleconym na podany adres korespondencyjny,
- drogą elektroniczną na podany adres e-mail, chyba że, w żądaniu wyraźnie Pan/Pani :
- przekaże żądanie drogą elektroniczną i nie zażąda udzielenia informacji w innej formie- wówczas informacja zostanie przekazana na wskazany adres e-mail,
-zażąda przekazania informacji ustną i zostanie potwierdzona tożsamość tej osoby, wówczas udzielimy informacji ustnie,

Wszelkie informacje, w tym podjęte działania związane z Pana/Pani żądaniami są wolne od opłat.

O każdym sprostowaniu, uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na skutek zgłoszonego żądania, poinformujemy każdego odbiorcę któremu dane zostały ujawnione.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, W TYM PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Zabezpieczenie interesów firmy oraz jej klientów jest częścią naszej polityki, która za cel stawia podejmowanie działań dla celów realizacji zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych m.in. w systemie informatycznym. Powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszych stronach internetowych przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

PLIKI COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

- pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,

- pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

  
ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu.

Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:


Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe”.
W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność”.
Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej.
Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie.
Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady.
 

Google Chrome:
Należy kliknąć ikonę   na pasku narzędzi.
Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia", a następnie „Ustawienia zaawansowane”.
W sekcji „Prywatność” należy kliknąć „Ustawienia treści”.

Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy kliknąć „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” .
Aby akceptować tylko własne pliki cookies, należy zaznaczyć pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy wybrać ikonę „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (opcja niezalecana).


Mozilla Firefox 2.0 +/3.0+/4.0+

Aby dezaktywaować pliki cookies z paska menu należywybrać „Narzędzia” a następnie kliknąć „Opcje”.
W kolejnym kroku należy wybrać panel „Prywatność”.
W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”.
Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.

Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo  w podręczniku użytkownika danego telefonu.

bool(true) bool(true) bool(true)