Buty dla dzieci – obuwie dziecięce

Kontakt z nami: sklep@e-butydladzieci.pl, 792 011 023, 730-740-188

Darmowa wysyłka: Przy zamówieniu powyżej 300 zł

TYLKO POLSKIE SPRAWDZONE MARKI

Buty dla dzieci - najlepsze polskie obuwie

Poradnik procedury reklamacyjnej

  

PORADNIK PROCESU REKLAMACYJNEGO W NASZYM SKLEPIE INTERNETWYCH

Warto wiedzieć, że pod pojęciem reklamacji rozumie się żądanie klienta skierowane do sprzedawcy, w związku z m.in. pojawieniem się wady w zakupionym towarze, a którego skutkiem ma być doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową (czyli m.in. dostarczenie towaru bez wad bądź zniweczenie łączącej strony umowy sprzedaży poprzez zwroty tego co sobie wzajemnie świadczyły).

Poniżej przedstawiamy formy złożenia reklamacji jakie przysługują konsumentowi w związku z zakupionym towarem w naszym sklepie internetowym.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

Przysługujące konsumentowi prawo do złożenia reklamacji, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Z uwagi na fakt, iż nowa ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta pozbawia mocy w/w ustawy lecz nie do umów zawartych przed datą 25 grudnia 2014 roku, w dalszym ciągu stosujemy przepisy i nazewnictwo regulujące tę właśnie instytucję.

Poniżej zamieszczamy wzór formularza, którym konsument może się posłużyć zawiadamiając nas o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową: formularz

RĘKOJMIA ZA WADY

Jest również prawem konsumenta do złożenia reklamacji, ale w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, regulują ją obecnie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

Stąd pamiętać należy, iż zarówno niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jak i rękojmia za wady to dwie instytucje umożliwiające złożenie konsumentowi reklamacji, ale uregulowane obecnie odrębnymi przepisami, których stosowanie uzależnione jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży konsumenta ze sprzedawcą.

Poniżej zamieszczamy wzór formularza reklamacyjnego, którymi konsumenci mogą się posłużyć dochodząc swoich praw wynikających z rękojmi za wady zakupionego towaru: formularz

Informacja: Z racji tego, iż formularze dostępne na stronie sklepu internetowego stanowią jedynie wzory, którymi konsument może posłużyć się w procesie składania reklamacji, sformułowanie przez niego mylnego nazewnictwa w postaci określenia reklamacji: niezgodnością towaru z umową (dla umów zawartych po dacie 25.12.2014 ) czy rękojmią za wady (dla umów zawartych przed datą 25.12.2014) nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.

KRÓTKI INSTRUKTAŻ CZYNNOŚCI REKLAMACYJNYCH

Jak zareklamować zakupione w naszym sklepie internetowym towary?

Konsumencie, jeżeli zakupiłeś w naszym sklepie internetowym towar, w którym wystąpiła wada, masz prawo do złożenia reklamacji.

Jak to zrobić?

1. Sposoby złożenia reklamacji.

2. Termin rozpatrzenia reklamacji

3. Udzielenie odpowiedzi w sprawie złożonej reklamacji.

4. Alternatywne metody rozstrzygania sporów. 

Sposoby złożenia reklamacji

1.Konsument może złożyć reklamację  w formie:

- pisemnej wysłanej lub dostarczonej osobiście, na jeden z poniżej wskazanych adresów:

CENTRUM OBUWIA DZIECIĘCEGO – KRASNAL Małgorzata Serocka

                               ul. Szosa Lubicka 168 E                                   lub                         ul. Władysława Broniewskiego 19

                                   87-100 Toruń                                                                                                    87-100 Toruń

- wiadomości e-mail prze słanej na adres: sklep@e-butydladzieci.pl

2. Zawiadomienie o wadzie towaru/niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową  (reklamacja) powinno zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, w miarę możliwości telefon kontaktowy, opis wady ze wskazaniem na czym ona polega oraz żądanie doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Przykładowe wzory formularzy reklamacyjnych można znaleźć w powyżej zamieszczonych linkach.

3. Reklamowany towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście, pod jeden ze wskazanych poniżej adresów:

CENTRUM OBUWIA DZIECIĘCEGO – KRASNAL Małgorzata Serocka

 

                            ul. Szosa Lubicka 168 E                                   lub                         ul. Władysława Broniewskiego 19

                                87-100 Toruń                                                                                                    87-100 Toruń

Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca do złożonej reklamacji ustosunkuje się niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Udzielenie odpowiedzi w sprawie złożonej reklamacji

1.Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie udzielona w formie właściwej dla formy jej złożenia, chyba że konsument określi sposób w jaki chce otrzymać odpowiedź w sprawie złożonej reklamacji.

2. W przypadku reklamacji składanych osobiście po wyżej wskazanymi adresami, odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie telefonicznej, wiadomości e-mail przesłanej na adres elektroniczny konsumenta bądź w formie pisemnej na podany adres korespondencyjny.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zawiera m.in. rozstrzygnięcie, dotyczące zarówno stwierdzonej/ujawnionej wady towaru jak i związanych z tym żądań/oświadczeń  konsumenta. 

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji konsumenta lub rozpatrzenia jej niezgodnie z jego żądaniem, konsument ma prawo:

- zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do organizacji konsumenckich, w tym powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta,

- złożyć wniosek o mediację przeprowadzaną przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej (mediacja może być wszczęta z urzędu lub na wniosek),

- złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu bezpośrednio do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Chcemy, aby proces reklamacyjny, zakupionych w naszym sklepie towarów, przebiegał bezproblemowo, dlatego też możecie Państwo liczyć z naszej strony na pomoc. Chętnie odpowiemy na każde pytanie oraz wyjaśnimy wszystkie wątpliwości związane z procesem reklamacyjnym. Informacje można uzyskać:

-  pod numerem telefonu 730 740 188

- za pomocą e-mail sklep@e-butydladizeci.pl.

 

bool(true) bool(true) bool(true)